16 Temmuz 2019 Salı

Gemlik’te önümüzdeki dönem için Stratejik Plan çalışmaları

Gêmlîk’tê önümüzdêkî dönêm mâsâyâ yâtırılıyor
Gêmlîk Bêlêdîyêsî, Gêmlîk’în önümüzdêkî dönêmînê yön vêrêcêk Strâtêjîk Plân çâlışmâlârınâ bâşlâdı.
Gêmlîk Bêlêdîyêsî’nîn gêrçêklêştîrêcêğî hîzmêtlêrî bêlîrlêmêk âmâcıylâ îlçênîn îhtîyâçlârını, hâlkın vê sîvîl toplum kuruluşlârının tâlêplêrînî, Bêlêdîyê Bâşkânı Mêhmêt Uğur Sêrtâslân’ın sêçîm dönêmîndê Gêmlîklîlêrîn bêğênîsînê sunduğu “Uğurlu Projêlêr”dê îzlêyêcêğî yolun bêlîrlênêcêğî Strâtêjîk Plân îçîn âyrıntılı bîr çâlışmâ yürütülüyor.
Bu çâlışmâlâr kâpsâmındâ dâîrê müdürlêrî îlê bîr ârâyâ gêlên Gêmlîk Bêlêdîyê Bâşkânı Mêhmêt Uğur Sêrtâslân, îlçênîn gêlêcêğî îçîn oldukçâ önêmlî olân vê kânunlâ dâ bêlîrlênên plânın hâzırlânmâsındâ bêlêdîyê pêrsonêlînê êğîtîm vêrîlmêsî tâlîmâtını vêrdî. Hêr müdürlüktên görêvlêndîrîlên pêrsonêllêr, plânın hâzırlânmâsındâ îzlênêcêk yolu vê Gêmlîk îçîn son dêrêcê önêmlî olân bu çâlışmânın âyrıntılârını kâvrâmâk âmâcıylâ Gêmlîk Tîcârêt vê Sânâyî Odâsı Konfêrâns Sâlonu’ndâ bîr ârâyâ gêldî. Konuylâ îlgîlî êğîtîm Özêl Kâlêm Müdürü Kêmâl âtân târâfındân vêrîldî.
Strâtêjîk Plân’dâ tüm Gêmlîk êtkîlî olâcâk
Uygulâmâ şêklî kânunlâ bêlîrlênmîş olân Strâtêjîk Plân’ın Gêmlîk’în gêlêcêk bêş yılınâ yön vêrêcêğînî bêlîrtên Bâşkân Sêrtâslân “kâtılımcı, hêsâp vêrîlêbîlîr vê şêffâf bîr yönêtîm ânlâyışımız vâr. Hêdêf odâklı plânlı bîr çâlışmâ yöntêmî olân strâtêjîk plânlâmâ çâlışmâsı îçîn Gêmlîk Bêlêdîyêsî bîrîm müdürlêrî vê çâlışânlârı bîr ârâyâ gêlêrêk strâtêjîk yönêtîm konulu êğîtîm âldılâr.  2020 - 2024 Strâtêjîk Plânı îçîn kêntîn tüm pâydâşlârı îlê görüşmêyî hêdêflîyoruz. Gêmlîk Bêlêdîyêsî olârâk muhtârlâr, kâmu kurumlârı, sîvîl toplum vê kânâât öndêrlêrî îlê bîr ârâyâ gêlêrêk Gêmlîk îçîn hêdêflêrî bîrlîktê görüşüp plânlâyâcâğız” şêklîndê konuştu.

Yorum Yap